Јавне набавке
Oдржавање опреме за хлорисање ЈНМВ 17-2019

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи  поступак јавне набавке мале вредности, Oдржавање опреме за хлорисањеобликована по партијама, за Партију 1 – Одржавање опреме за хлорисање у Пожаревцу, Партија 2 – Одржавање опреме за хлорисање у Костолцу, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs.  Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Остале јавне набавке
19.04.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке – ,,Радови на водоводној мрежи“ обликокована по партијама, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић или Весна Алексовски, тел/факс: 012/555-801 лок.19.
16.04.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке – „Одржавање возила 1 ”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801
12.04.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности, „ Oдржавање опреме за хлорисање“ обликована по партијама, за Партију 1 – Одржавање опреме за хлорисање у Пожаревцу, Партија 2 – Одржавање опреме за хлорисање у Костолцу, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801
05.04.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке – ,,Реконструкција фекалне црпне станице “ обликована по партијама и то Партија1 – Реконструкција постојеће фекалне ЦС у насељу ,,Канал“ са повећањем капацитета и заменом хидро – машинске и електро – управљачке опреме и Партија 2 - Реконструкција постојеће фекалне ЦС у Партизанској улици у Костолцу са повећањем капацитета и заменом хидро машинске и електро управљачке опреме, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: Милош Кукољ, Биљана Јовановић или Весна Алексовски, тел/факс: 012/555-801 лок.109.