Јавне набавке
Набавка хлора са превозом ЈНМВ 19-2019

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Набавка хлора са превозом“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801 лок.19.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остале јавне набавке
12.07.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 117. 118. и 124а Закона о јавним набавкама – услуге узорковања и анализе воде за пиће и отпадних вода, обликована по партијама и то: Партија 1 - „Контрола микробиолошке и физичко хемијске анализе воде за пиће водовода Пожаревца и Костолца, ( основни преглед и периодични преглед ,) изворишта Млава (oсновни преглед), анализа ,,В„ обима водовода Пожаревца и Костолца и контрола квалитета отпадне воде у Костолцу и Пожаревцу” и Партија 2 - ,,Анализа воде са Језерске касете 5“. Поступак се спроводи за Партију 1 - „Контрола микробиолошке и физичко хемијске анализе воде за пиће водовода Пожаревца и Костолца, ( основни преглед и периодични преглед ,) изворишта Млава (oсновни преглед), анализа ,,В„ обима водовода Пожаревца и Костолца и контрола квалитета отпадне воде у Костолцу и Пожаревцу” ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Милош Кукољ или Весна Алексовски, тел/факс: 012/555-801
11.07.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке – ,,Радови на водоводној мрежи“ обликокована по партијама, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић или Весна Алексовски, тел/факс: 012/555-801 лок.19.
11.07.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Одржавање хидро-машинске опреме у пумпним станицама објеката водоснабдевања и објеката за пречишћавање отпадних вода са набавком резервних делова“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Милош Перић, тел/факс: 012/555-801
09.07.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Набавка ХТЗ опреме“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информaције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801 лок.109.