Јавне набавке
ИЗРАДА ПРОЈ. ДОК. ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА КАНАЛ. МРЕЖЕ ЗА АТМ. И ФЕК.Е ВОДЕ СА ОБЈЕКТИМА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ И НАСЕЉУ КОСТОЛАЦ ЈНВВ 12-2019
  1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП ,,Водовод и канализација“ Пожаревац

Адреса: ул. Југ Богданова 22-24, 12000 Пожаревац

  1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке   услуга, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 12/2019 су услуге

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ ВОДЕ СА ОБЈЕКТИМА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ И НАСЕЉУ КОСТОЛАЦ

Ознака из општег речника набавки:71500000 - услуге у вези са грађевинарством

  1. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка У предметним поступку није у питању резервисана јавна набавка.
  2. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:  Весна Алексовски или Биљана Јовановић, телефон 012/555-801

     Е - маил адреса: office@vodovod012.rs

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Остале јавне набавке
27.05.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 1, обликована по партијама: Партијa бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN” Партијa бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Дачија“ Партијa бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Шкода“ Партијa бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Застава“ Партијa бр.5:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Ивеко“ Партијa бр.6:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка теретних моторних возила из програма Фап” Партијa бр.7:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Логи мопеда“, a поступак се спроводи за: -Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN” -Партију бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Дачија“ и -Партију бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Шкода“ Додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
27.05.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 2, обликована попартијама, за Партију бр.1: Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних моторних возила из програма МЕРЦЕДЕС и за Партију бр.4: Сервисирање, текуће одржавање и поправка моторних возила из програма ФОРД ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
27.05.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – "Браварски материјал”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особе: у вези информација око припремања понуде – Милош Кукољ или Биљана Јовановић.
22.05.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 1, обликована по партијама: Партијa бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN” Партијa бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Дачија“ Партијa бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Шкода“ Партијa бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Застава“ Партијa бр.5:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Ивеко“ Партијa бр.6:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка теретних моторних возила из програма Фап” Партијa бр.7:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Логи мопеда“, a поступак се спроводи за: -Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN” -Партију бр.5:,,Сервисирање,текуће одржавање,поправка и набавка делова из програма Ивеко“ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.