Јавне набавке
ИЗРАДА ПРОЈ. ДОК. ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА КАНАЛ. МРЕЖЕ ЗА АТМ. И ФЕК.Е ВОДЕ СА ОБЈЕКТИМА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ И НАСЕЉУ КОСТОЛАЦ ЈНВВ 12-2019
  1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП ,,Водовод и канализација“ Пожаревац

Адреса: ул. Југ Богданова 22-24, 12000 Пожаревац

  1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке   услуга, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 12/2019 су услуге

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ ВОДЕ СА ОБЈЕКТИМА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ И НАСЕЉУ КОСТОЛАЦ

Ознака из општег речника набавки:71500000 - услуге у вези са грађевинарством

  1. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка У предметним поступку није у питању резервисана јавна набавка.
  2. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:  Весна Алексовски или Биљана Јовановић, телефон 012/555-801

     Е - маил адреса: office@vodovod012.rs

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Остале јавне набавке
17.05.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке – „Одржавање возила 1 ”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801
17.05.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 117. 118. и 124а Закона о јавним набавкама „Услуге узорковања и анализе воде за пиће“ обликована по партијама, за Партију бр.2-Анализа воде са Језерске касете 5, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информaције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Милош Кукољ,Биљана Јовановић или Весна Алексовски, тел/факс: 012/555-801
10.05.2019.
1. Подаци о наручиоцу Наручилац: ЈКП ,,Водовод и канализација“ Пожаревац Адреса: ул. Југ Богданова 22-24, 12000 Пожаревац 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке услуга, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке број 12/2019 су услуге ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА АТМОСФЕРСКЕ И ФЕКАЛНЕ ВОДЕ СА ОБЈЕКТИМА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ И НАСЕЉУ КОСТОЛАЦ Ознака из општег речника набавки:71500000 - услуге у вези са грађевинарством 4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка У предметним поступку није у питању резервисана јавна набавка. 5. Контакт (лице или служба) Лице за контакт: Весна Алексовски или Биљана Јовановић, телефон 012/555-801 Е - маил адреса: office@vodovod012.rs
09.05.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак за јавну набавку велике вредности – „Набавка електричне енергије”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информaције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Биљана Јовановић и Милош Кукољ, тел/факс: 012/555-801