Јавне набавке
Услуге узорковања и анализе воде за пиће ЈНМВ 21-2019

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи  поступак јавне набавке мале вредности на основу члана 117. 118. и 124а Закона о јавним набавкама  „Услуге узорковања и анализе воде за пиће“  обликована по партијама, за Партију бр.2-Анализа воде са Језерске касете 5, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информaције о  предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs  Контакт особа: Милош Кукољ,Биљана Јовановић или Весна Алексовски, тел/факс: 012/555-801

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 2

Обавештење о закљученом уговору П-2

Остале јавне набавке
03.09.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Грађевински материјал”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801
27.08.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке – „Набавка материјала за одржавање мреже и прикључака“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs или на тел/факс: 012/555-801, контакт особе:Милош Кукољ,Биљана Јовановић.
22.08.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, , спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Услуге одржавања система“, обликовану по партијама: Партија 1 – Услуге одржавања рачунарског система програма ,,Рачуноводство“, Партија 2 – Услуге одржавања рачунарског система програма ,,Наплата“ и Партија 3 - Услуге одржавања рачунарског пакета „Pantheon“ А поступак се спроводи само за Партију број 3: Услуге одржавања рачунарског пакета „Pantheon“, за потребе ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801 лок.109.
02.08.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 2, обликована попартијама, за Партију бр. 2 -Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма МЕРЦЕДЕС и Партију бр. 3 -Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма ОПЕЛ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.