Јавне набавке
Радови на водоводној мрежи ЈНВВ 13-2019

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке – ,,Радови на водоводној мрежи“ обликокована по партијама, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић или Весна Алексовски, тел/факс: 012/555-801 лок.19.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

Нова конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

Нова конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка Партија 3

Одлука о додели уговора Партија 4

Одлука о обустави поступка Партија 5

Одлука о обустави поступка Партија 6

Одлука о додели уговора Партија 8

Одлука о додели уговора Партија 10

Обавештење о обустави поступка П-3

Обавештење о обустави поступка П-5

Обавештење о обустави поступка П-6

Обавештење о закљученом уговору П-4

Обавештење о закљученом уговору П-8

Обавештење о закљученом уговору П-10

Остале јавне набавке
14.11.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 3, обликована по партијама: за Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN са набавком делова” за Партију бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Застава“ за Партију бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Ивеко“ за Партију бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Фап“ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
06.11.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Специјализоване услуге 1“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особе: за информације у вези припремаља понуда: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801,лок.19.
05.11.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности Студија оправданости постројења за пречишћавање питке воде на изворишту Ловац у Костолцу,ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс: 012/555-801
28.10.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Хитне интервенције“ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс:012/555-801