Јавне набавке
Услуга третмана са раствором хлор диоксида дистрибутивне водоводне мреже ЈНМВ 31-2019

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи  поступак јавне набавке мале вредности – Услуга третмана са раствором хлор диоксида дистрибутивне водоводне мреже(деградација био филма)од фабрике воде ППВ Млава до крајњих тачака цевовода у Старом Костолцу и Дрмну“, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs  тел/факс: 012/555-801. Контакт особе: за информације око припремања понуде – Милош Кукољ,Биљана Јовановић.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

Нова конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Остале јавне набавке
06.12.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 3, обликована по партијама: за Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN са набавком делова” за Партију бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Застава“ за Партију бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Ивеко“ за Партију бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Фап“, a поступак се спроводи за: -Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN са набавком делова” -Партију бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Ивеко“ -Партију бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Фап“, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
03.12.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Oдржавање електро-енергетске опреме и аутоматике на пумпним постројењима”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особе: Милош Кукољ,Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-80
02.12.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности, услуга – ,,Осигурање запослених, имовине, возила и радних машина“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамaције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс: 012/555-801 лок.111.
02.12.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности “ Израда пројекта реконструкције и санације водоводне мреже”, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс: 012/555-801