Јавне набавке
Сервисирање, текуће одржавање и поправка грађевинских машина, обликован по партијама ЈНМВ 34-2019

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – Сервисирање, текуће одржавање и поправка грађевинских машина, обликован по партијама и то:

ПАРТИЈА 1 -  „Сервисирање, текуће одржавање и поправка грађевинских машина из програма   JCB

 ПАРТИЈА 2 - „Сервисирање, текуће одржавање и поправка грађевинских машина из програма   NEW HOLAND

ПАРТИЈА  3 - „Сервисирање, текуће одржавање и поправка грађевинских машина из програма   VENIERI“        

ради закључења уговора о јавној набавци.

Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs  Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

Нова конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Остале јавне набавке
22.08.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, , спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Услуге одржавања система“, обликовану по партијама: Партија 1 – Услуге одржавања рачунарског система програма ,,Рачуноводство“, Партија 2 – Услуге одржавања рачунарског система програма ,,Наплата“ и Партија 3 - Услуге одржавања рачунарског пакета „Pantheon“ А поступак се спроводи само за Партију број 3: Услуге одржавања рачунарског пакета „Pantheon“, за потребе ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801 лок.109.
02.08.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 2, обликована попартијама, за Партију бр. 2 -Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма МЕРЦЕДЕС и Партију бр. 3 -Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма ОПЕЛ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
01.08.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – Сервисирање, текуће одржавање и поправка грађевинских машина, обликован по партијама и то: ПАРТИЈА 1 - „Сервисирање, текуће одржавање и поправка грађевинских машина из програма JCB“ ПАРТИЈА 2 - „Сервисирање, текуће одржавање и поправка грађевинских машина из програма NEW HOLAND“ ПАРТИЈА 3 - „Сервисирање, текуће одржавање и поправка грађевинских машина из програма VENIERI“ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
29.07.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – "Браварски материјал”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особе: у вези информација око припремања понуде – Милош Кукољ или Биљана Јовановић.