Јавне набавке
Одржавање возила 2, обликована по партијама ЈНМВ 33-2019

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 2, обликована попартијама, за Партију бр. 2 -Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма МЕРЦЕДЕС и

Партију бр. 3 -Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма  ОПЕЛ

 ради закључења уговора о јавној набавци.

Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs  Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Нова конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Обавештење о закљученом уговору П-2

Обавештење о закљученом уговору П-3 

Остале јавне набавке
09.10.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак за јавну набавку велике вредности Фаза 2 реализације програма"Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у подземне, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом, а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземну као последица мешања пијаће и отпадне воде”,ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ, Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
09.10.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – "Реконструкција и доградња система за дезинфекцију воде ППВ Млава”, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особе: у вези информација око припремања понуде – Милош Кукољ или Биљана Јовановић.
09.10.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности Студија анализе постојећег стања водоводне мреже на територији Града Пожаревца, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс: 012/555-801
09.10.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности Студија анализе постојећег стања канализационог система на територији Града Пожаревца, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс: 012/555-801