Јавне набавке
Студија оправданости постројења за пречишћавање питке воде на изворишту Ловац у Костолцу ЈНМВ 48-19

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи  поступак јавне набавке мале вредности Студија оправданости постројења за пречишћавање питке воде на изворишту Ловац у Костолцу,ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс: 012/555-801

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Остале јавне набавке
14.11.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 3, обликована по партијама: за Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN са набавком делова” за Партију бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Застава“ за Партију бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Ивеко“ за Партију бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Фап“ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
06.11.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Специјализоване услуге 1“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особе: за информације у вези припремаља понуда: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801,лок.19.
05.11.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности Студија оправданости постројења за пречишћавање питке воде на изворишту Ловац у Костолцу,ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс: 012/555-801
28.10.2019.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Хитне интервенције“ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс:012/555-801