Јавне набавке
Осигурање запослених, имовине, возила и радних машина ЈНМВ 54-2019

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности, услуга – ,,Осигурање запослених, имовине, возила и радних машина, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамaције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs  контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс: 012/555-801 лок.111.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остале јавне набавке
21.01.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Хигијеничарске услуге“ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс:012/555-801
20.01.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности, „Материјал за лабораторију“ обликована по партијама, за Партију 1 – Хемикалије и посуђе и Партија 2 – Хемикалије и потрошни материјал, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801
17.01.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Враћање коловоза и тротоара у првобино стање-хитне интервенције “, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: за информације у вези са припремањем понуда Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
17.01.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке велике вредности „Набавка горива и мазива“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особе: за информације око припремања понуде – Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801,лок.109