Јавне набавке
Одржавање возила 3, обликована по партијама ЈНМВ 52-2019

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 3, обликована по партијама:

за Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN са набавком делова”

за Партију бр.2:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Застава“

за Партију бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Ивеко“

за Партију бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Фап“,

a поступак се спроводи за:

-Партију бр.1:,,Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних и путничких моторних возила из програма VOLKSWAGEN са набавком делова”

-Партију бр.3:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Ивеко“

-Партију бр.4:,,Сервисирање,текуће одржавање и поправка моторних возила из програма Фап“,

ради закључења уговора о јавној набавци.

Додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs  Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о додели уговора Партија 4

Обавештење о закљученом уговору П-3

Обавештење о закљученом уговору П-4

Обавештење о закљученом уговору П-1

Остале јавне набавке
21.01.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Хигијеничарске услуге“ ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне информације о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs Контакт особа: Биљана Јовановић или Милош Кукољ, тел/факс:012/555-801
20.01.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности, „Материјал за лабораторију“ обликована по партијама, за Партију 1 – Хемикалије и посуђе и Партија 2 – Хемикалије и потрошни материјал, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801
17.01.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ - Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Враћање коловоза и тротоара у првобино стање-хитне интервенције “, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: за информације у вези са припремањем понуда Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.
17.01.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи отворени поступак јавне набавке велике вредности „Набавка горива и мазива“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-маil-a: office@vodovod012.rs Контакт особе: за информације око припремања понуде – Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801,лок.109