Јавне набавке
Одржавање возила 2 ЈНМВ 15-2020

Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: Одржавање возила 2, обликована попартијама,

 за Партију бр.1: Сервисирање, текуће одржавање и поправка теретних моторних возила из програма МЕРЦЕДЕС и

за Партију бр.4: Сервисирање, текуће одржавање и поправка моторних возила из програма  ФОРД

 ради закључења уговора о јавној набавци.

Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs  Контакт особа у вези информација око припремања понуде: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 4

Обавештење о закљученом уговору П-1

Обавештење о закљученом уговору П-4

Остале јавне набавке
02.07.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Др Воје Дулића бр.4, 12000 Пожаревац, спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – ,,Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца“, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs тел/факс: 012/555-801. Контакт особе: за информације око припремања понуде – Милош Кукољ или Биљана Јовановић
30.06.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности, „Реконструкција електро-енергетске опреме на изворишту „Кључ“, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs. Контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801
30.06.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Услужно кошење траве“, ради закључења уговора о јавној набавци. Додатне инфорамције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs тел/факс: 012/555-801. Контакт особе: за информације око припремања понуде – Милош Кукољ, Биљана Јовановић, а за технички део Милош Перић.
26.06.2020.
Наручилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац, ул. Југ Богданова 22-24, спроводи поступак јавне набавке мале вредности – „Набавка ХТЗ опреме“, ради закључења уговора о јавној набавци. Евентуалне додатне информaције о предметној јавној набавци могу се добити путем е-mаil-a: office@vodovod012.rs контакт особа: Милош Кукољ или Биљана Јовановић, тел/факс: 012/555-801 лок.109.