О нама
ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац

ЈКП "Водовод и канализација" је правни следбеник комуналних предузећа која су основана, радила и постојала у периоду oд 1945 до 1998. године. На то су утицале многе околности а превасходно промене које су вршене у друштвено-политичком, економском и правном систему у земљи. У наставку ће бити приказан хронолошки приказ тих промена.


Први облици организовања комуналних служби настали су већ 1945. године као државне службе (Комунално предузеће и Пијачна управа који су се касније припојили у једно предузеће). Градски водовод и канализација у Пожаревцу отпочели су са радом као "Управа градског водовода и канализације Пожаревац" 1962. године која касније прераста у " Предузеће за водовод и канализацију". 


Од 01.01.1972. године почиње да ради "Предузеће за урбанизам, комунално-стамбене делатности и путеве Пожаревац” са седам ООУР-а, у чијем саставу су и ООУР "Комуналне службе" и ООУР "Водовод и канализација".


Од 01.01.1977. године ООУР "Комуналне службе" и ООУР "Водовод и канализација" спајају се и послују као ООУР "Стандард" који послује до 01.07.1978. године.
Године 1978. ООУР "Стандард" прераста у КРО "Пожаревац" који 1981. године преузима и градски водовод и канализацију, пијацу и хигијену у Костолцу. 


Године 1989. КРО "Пожаревац" прераста у ЈКП "Пожаревац" али се у делатности и унутрашњој организацији ништа битно не мења.


ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац основано је Одлуком о оснивању ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац бр. 06-29/98-01/12б, донетом од Скупштине општине Пожаревац 04.12.1998. године и обухвата градове Пожаревац и Костолац са околним насељима. Тада је настала и ЈКП "Комуналне службе".


ЈКП "Водовод и канализација" се организује тако, да се комуналне делатности, ради чијег обављања је основано, врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство система, стабилност пословања предузећа, развој и усклађеност развоја према потребама правних и физичких лица, заштита животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника производа и услуга као и одређене самосталности у производњи и испоруци комуналних  производа и пружању комуналних услуга.

 

Организациона структура

Број запослених

   

2014. година

Програм пословања предузећа за 2014. годину

   

2015. година

Решење о давању сагласности на Ребаланс 2 Програма пословања

Ребаланс 3 Програма пословања предузећа за 2015. годину

Извештај о пословању за 2015. годину

Програм пословања предузећа за 2016. годину

   

2016. година

Тромесечни извештај за 1. квартал 2016. године

Тромесечни извештај за 2. квартал 2016. године

Тромесечни извештај за 3. квартал 2016. године

Тромесечни извештај за 4. квартал 2016. године

Ребаланс 1 Програма пословања предузећа за 2016. годину

Ребаланс 2 Програма пословања предузећа за 2016. годину

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 31.12.2016. године

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2016.

Биланс стања 31.12.2016.

Биланс успеха 31.12.2016.

Извештај о осталом резултату за период 01.01.2016. до 31.12.2016.

Извештај о променама на капиталу за период 01.01.2016. до 31.12.2016.

Извештај о токовима готовине за период 01.01.2016. до 31.12.2016.

Напомене уз појединачне финансијске извештаје на дан 31.12.2016.

Програм пословања предузећа за 2017. годину

   

2017. година

Периодични извештај за 1. квартал 2017. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Извештаји (Биланс стања, Биланс успеха и др.) за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Ребаланс 2 Програма пословања предузећа за 2017. годину

Програм пословања предузећа за 2018. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Одлука о расподели нето добитка за 2016. годину

 

2018. година

 

Биланс стања од 01.01. до 31.12.2017.

Биланс успеха од 01.01. до31.12.2017.

Извештај о осталом резултату од 01.01. до 31.12.2017.

Извештај о променама на капиталу од 01.01. до 31.12.2017.

Извештај о токовима готовине од 01.01. до 31.12.2017.

 

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 31.12.2017. године

Извештај ревизора на дан 31.12.2017. године

Напомене уз финансијски извештај

Одлука о расподели добити за 2017. годину

Одлука о усвајању финансијског извештаја

Извештај о степену реализације програма пословања за 2017. годину

Квартални извештај 31.03.2018. године

Квартални извештај 30.06.2018. године

Ребаланс програма пословања за 2018. годину

Програм пословања за 2019. годину

Обрасци (Биланс стања, биланс успеха...) на дан 31.12.2018. године

 

2019. година

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2019. до 31.01.2019. године

Квартални извештај 30.09.2019

Ребаланс 1 за 2019. годину

Прилози уз ребаланс 1 за 2019. годину

Ребаланс 2 за 2019. годину

 

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2018. ГОДИНУ

Биланс стања

Биланс успеха

Извештај о осталом резултату

Извештај о променама на капиталу

Извештај о токовима готовине

Напомене уз финансијске извештаје

 

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

Извештај ревизора за 2018. годину

Одлука о расподели добити за 2018. годину

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2018. годину

   

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Посебан програм намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2019. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године

 

2020 ГОДИНА

Годишњи програм пословања за 2020. годину

Посебан програм намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2020. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2020. до 30.06.2020. године

×